امیر تتلو خطاب به احسان علیخانی: چرا توی برنامه ات چشم ازچشم زنان نامحرم شوهردار برنمی داری؟

خنیا _ به گزارش نگام ،  امیرتتلو با انتشار پستی از احسال علیخانی و برنامه ماه عسل انتقاد کرد.